Machon Shilo | 11 Haim Vital St. | Jerusalem, Israel